Swift ile Comparable | Karşılaştırma

Swift dilinde bir struct yapısına Comparable protokolünü uygulamak için static func < fonksiyonunu yazabilirsiniz. Bu fonksiyon, struct’ın diğer örnekleriyle karşılaştırma yapmak için kullanılır.

Bu örnekte, Product adlı bir struct oluşturduk ve bu struct’a Comparable protokolünü uyguladık. Ardından, static func < fonksiyonunu tanımlayarak iki Product örneğini fiyatlarına göre karşılaştırıyoruz. Eğer product1 < product2 ifadesi true ise, o zaman product1‘in fiyatı product2‘den daha düşüktür.

struct Product: Comparable {
  var name: String
  var price: Double
  
  // Comparable protokolü için gerekli olan karşılaştırma fonksiyonu
  static func < (lhs: Product, rhs: Product) -> Bool {
    // Örneğin, fiyata göre karşılaştırma yapalım
    return lhs.price < rhs.price
  }
}

// Örnek kullanım
let product1 = Product(name: "Laptop", price: 1200.0)
let product2 = Product(name: "Smartphone", price: 800.0)

if product1 < product2 {
  print("\(product1.name) daha ucuzdur \(product2.name)")
} else {
  print("\(product1.name) daha pahalıdır veya aynı fiyat seviyesindedir \(product2.name)")
}

Product örneği üzerinden bir liste oluşturup sorted() fonksiyonu ile sıralamayı yapabiliriz.

import Foundation

struct Product: Identifiable, Comparable {
  var id = UUID()
  var name: String
  var price: Double
  
  // Comparable protokolü için gerekli olan karşılaştırma fonksiyonu
  static func < (lhs: Product, rhs: Product) -> Bool {
    // Örneğin, fiyata göre karşılaştırma yapalım
    return lhs.price < rhs.price
  }
}
import SwiftUI

struct ContentView: View {
  // Ürün listesi
  let productList = [
    Product(name: "Laptop", price: 1200.0),
    Product(name: "Smartphone", price: 800.0),
    Product(name: "Tablet", price: 600.0),
    Product(name: "Headphones", price: 150.0)
  ]

  var body: some View {
    NavigationStack{
      List(productList.sorted()) { product in
        Text("\(product.name), Fiyat: \(product.price)")
      }
      .navigationTitle("Ürün Listesi")
    }
  }
}

Bu örnekte, List içinde productList.sorted() ifadesini kullanarak ürünleri fiyata göre sıraladık. Sıralama, Product struct’ında tanımlanan Comparable protokolüne göre otomatik olarak gerçekleşir.

Yorum yapın